Saturday, October 27, 2012

ေအာင္ျမင္မႈ (အေတြး)

ေအာင္ျမင္ဆိုတာ အလုပ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
ႀကီးက်ယ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုမွစ၍ ေသးမႊားတဲ့ အလုပ္အထိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္
လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္တာပါပဲ။ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟာ သစ္ပင္ႏွင့္တူၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္း
က သစ္သီးႏွင့္တူပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူေသာ အပင္စိုက္မွ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူေသာ
အသီး သီးပါတယ္။ 


No comments:

Post a Comment